Յունիվերսալ Կրեդիտ ՈւՎԿ

Բիզնես վարկեր

Կազմակերպությունը Բիզնես վարկեր տրամադրում է իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին` հիմնական և շրջանառու միջոցներ ձեռք բերելու, այլ ծրագրեր իրագործելու նպատակով: Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով կամ արտարժույթով, կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով:
Վարկի մարումը իրականացվում է հաճախորդի հետ համաձայնեցված գրաֆիկով:
Կազմակերպությունը իր հաճախորդներին հնարավորություն է ընձեռնում օգտվել վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածից:
Վարկի օգտագործման համար տոկոսագումարները հաշվարկվում են վարկային պայմ անագրով սահմանված վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույքով:

Վարկերը տրամադրվում են գրավի առկայությամբ: Գրավ առարկա կարող է հանդիսանալ Ընկերության համար ընդունելի գույքը: Գրավի գրավադրման արժեքը որոշվում է կողմերի համաձայնությամբ` Ընկերության համապատասխան աշխատակցի և/կամ անկախ լիցենզավորված գնահատողի կողմից տրամադրված գույքի գնահատման հաշվետվության հիման վրա:

Վարկի տրամադրման դրական որոշման դեպքում կնքվում են վարկային և գրավի պայմանագրերը, որից հետո սահմանված կարգով տրամադրվում է վարկը:

Վարկի մարումներն իրականացվում են կանխիկ ձևով` Ընկերության դրամարկղում կամ անկանխիկ եղանակով` Ընկերության հաշվարկային հաշիվներին փոխանցելու միջոցով:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
  • ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
  • Վարկային պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների (այդ թվում` սահմանված ժամկետներում վարկի գումարը և տոկոսագումարը չմարելու) չկատարելու դեպքում հաճախորդի նկատմամբ կիրառվում են տուժային սանկցիաներ, իսկ գրավի առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը վարկառուի պարտքը չծածկելու դեպքում պարտքի մնացած գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին:
  • Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ տեղեկատվությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստրում և ԱՔՌԱ Վարկային բյուրոյում, որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա:
  • Վատ վարկային պատմություն ունենալը Ձեր համար հետագայում կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ այլ վարկեր ստանալիս: