Յունիվերսալ Կրեդիտ ՈւՎԿ

Սպառողական վարկեր

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման և տեղեկացման առավելագույն ժամկետ - 1 օրվա ընթացքում

Կազմակերպությունը Սպառողական վարկեր է տրամադրում ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց` բացառապես անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված ապրանքների, գույքի ձեռք բերման, ծառայություններից օգտվելու համար և այլ սպառողական նպատակներով:
Վարկը տրամադրվում է միայն ՀՀ դրամով:
Վարկի մարումը իրականացվում է հաճախորդի հետ համաձայնեցված գրաֆիկով, որով կարող է սահմանվել վարկի մայր գումարի մարման դադարի շրջան:
Վարկառուն իրավունք ունի վաղաժամկետ մարել վարկը կամ դրա մի մասը, որի համար տույժեր չեն հաշվարկվում:
Վարկի օգտագործման համար տոկոսագումարները հաշվարկվում են վարկային պայմանագրով սահմանված վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույքով:

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը վարկառուի վարկավորման ընդհանուր ծախսն է` արտահայտված տրամադրված վարկի ընդհանուր տոկոսով և ներառում է այն բոլոր տոկոսներն ու այլ վճարներն են, որոնք վարկառուն պարտավոր է վճարել վարկավորման համար:

Վարկերը տրամադրվում են անգրավ ինչպես նաև գրավի առկայությամբ: Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ Ընկերության համար ընդունելի ցանկացած գույք.

• Եթե վարկի ապահովության միջոց է անշարժ գույքի գրավը, ապա տրամադրվող վարկի հարաբերությունը անշարժ գույքի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքին` չպետք է գերազանցի 70 (յոթանասուն) տոկոսը:
• Եթե վարկի ապահովության միջոց է տրանսպորտային միջոցի գրավը, ապա տրամադրվող վարկի հարաբերությունը տրանսպորտային միջոցի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքին` չպետք է գերազանցի 60 (վաթսուն) տոկոսը:
• Ընկերության համար ընդունելի այլ գրավների դեպքում կարող են սահմանվել այլ գործակիցներ:

Գրավի գրավադրման արժեքը որոշվում է կողմերի համաձայնությամբ` Ընկերության համապատասխան աշխատակցի կամ անկախ լիցենզավորված գնահատողի կողմից տրամադրված գույքի գնահատման հաշվետվության հիման վրա:
Վարկի տրամադրման դրական որոշման դեպքում կնքվում են վարկային և գրավի պայմանագրերը, որից հետո սահմանված կարգով տրամադրվում է վարկը:

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ 8/05-ի պահանջների:

Վարկի մարումներն իրականացվում են կանխիկ ձևով` Ընկերության դրամարկղում կամ անկանխիկ եղանակով` Ընկերության հաշվարկային հաշիվներին փոխանցելու միջոցով:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
  • ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
  • Վարկային պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների (այդ թվում` սահմանված ժամկետներում վարկի գումարը և տոկոսագումարը չմարելու) չկատարելու դեպքում հաճախորդի նկատմամբ կիրառվում են տուժային սանկցիաներ, իսկ գրավի առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը վարկառուի պարտքը չծածկելու դեպքում պարտքի մնացած գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին:
  • Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ տեղեկատվությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստրում և ԱՔՌԱ Վարկային բյուրոյում, որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա:
  • Վատ վարկային պատմություն ունենալը Ձեր համար հետագայում կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ այլ վարկեր ստանալիս: